Gebruik en Privacy

Welkom op de website van Diebe-Media.

Deze website wordt u aangeboden door Diebe-Media , Toverdans 94, 6584 EE Molenhoek – geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder: nummer 50049402 U wordt verzocht de onderstaande gebruiksvoorwaarden en uitsluitingen van aansprakelijkheid zorgvuldig door te lezen voordat u deze website gebruikt.

Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website aangeboden worden. Door de website te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen ten allen tijde door D-M worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze website .

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie geplaatst op de website heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. Ondanks de grote zorg die Diebe-Media (verder te noemen D-M) en haar informatieleveranciers besteden aan de werking en de inhoud van deze website kan D-M, behalve in geval van haar eigen opzet of grove fout, nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit het gebruik dat u maakt van de website. D-M aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de website, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van D-M.
D-M is niet verantwoordelijk indien op deze website beschikbare informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is. Ook sluit D-M aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen. De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacy Statement zoals weergegeven op deze website.

Intellectueel eigendom

De volledige inhoud en vormgeving van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en alle inhoud, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van D-M. Tenzij uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht is het verboden kopieën, aanpassingen, vertalingen of bewerkingen te maken van de volledige site of van een gedeelte ervan, op welke wijze of in welke vorm ook. Straf- of burgerrechtelijke sancties kunnen volgen uit het niet respecteren van het auteursrecht. De namen, tekens en logo’s op de website of op de ermee gelinkte websites kunnen beschermde handelsmerken zijn. Om te vermijden dat u er gebruik van maakt in strijd met de merkenwetgeving, dient u eerst schriftelijke toestemming te krijgen van de betrokken instantie.

Ongevraagde ideeën

Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materiaal in welke vorm ook op de website plaatst, per e-mail of op een andere manier aan ons verstrekt, is D-M vrij om dit materiaal naar eigen inzicht te gebruiken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is en zonder dat D-M aan enige geheimhouding gebonden is. U vrijwaart D-M tegen aanspraken en vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van materiaal dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of onrechtmatig is ten aanzien van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in Roermond tenzij een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling anderszins voorschrijft. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Diebe-Media behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. De Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in mei 2015.

 

Privacy en Cookie Statement

van Diebe-Media, gevestigd te Molenhoek. Diebe-Media (verder te noemen D-M) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat D-M uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

Persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een event of om producten van D-M aan te kopen. D-M legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door D-M worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van D-M. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. D-M verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage. Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt D-M geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt. Het Privacy Statement van D-M is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden. Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen per e-mail.

Cookies

Op de websites van Diebe-Media maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies kunnen gebruikt worden voor o.a. de volgende doelen:
• het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
• het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
• het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
• het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.
De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Diebe Media niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Wijziging van de Privacy en Cookie Statement

Diebe Media behoudt zich het recht voor om de Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. De Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2015.